اهدای ماسک
به نیازمندان

این بسیار مهم است که افراد کم درآمد و نیازمند نیز بتوانند از محصولات باکیفیت استفاده نمایند زیرا آن عزیزان نیز در زنجیره انتقال ویروس قرار دارند و همچنین سلامت آنها نیز به عنوان اعضای جامعه برای ما اهمیت دارد .

نذرتان قبول :

شما می تواند با تعیین محل خاص و یا حتی فقط تعیین استان ، شهر و یا روستای خاص محصول مورد نظر را خریداری و اهدا نمایید ما محصول  خریداری شده را برای شما به مقصد می رسانیم .